Výtvarný obor

Podmínky přijetí - věk dítěte - obsah talentových zkoušek - možnosti studia

Výtvarná tvorba 

  1. Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.
  2. Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se koná vždy první týden v červnu.

Děti ve věku od 6 do 7 let jsou přijímány do přípravných ročníků. Děti od 8 let věku mohou být přijaty do vyšších ročníků podle věku a dovedností. Výuka ve výtvarném oddělení probíhá ve skupinách max. 15 žáků, jednou týdně po dobu dvou vyučovacích hodin v přípravných ročnících a tří vyučovacích hodin ve vyšších ročnících. Zaměření výtvarná tvorba se skládá ze dvou předmětů:
a) plošná tvorba ( kresba, malba, grafické a výtvarné techniky,) 
b) prostorová tvorba (tvorba z materiálů, modelování, keramika) 

V přijímacím řízení (talentové zkoušce) posuzují pedagogové výtvarné vlohy dítěte
a sociální zralost.
Výsledek přijímacího řízení je zveřejněn zpravidla v posledním týdnu měsíce června. Vyjimečně může doplňkové přijímací řízení proběhnout ještě první týden v měsíci září.
 Předmět plošná tvorba  Výuka zahrnuje kreslířské, malířské, grafické a výtvarné techniky, kterými žák vyjadřuje pohled na skutečnost nebo vlastní fantazii. Studijní předměty jsou kresba- malba, grafické a výtvarné techniky.

Způsoby vyjadřování jsou založeny, jak na klasických výtvarných postupech, tak na kombinování technik. Žáci jsou vedeni k řemeslné kreslířské zručnosti i k experimentování a abstrakci vlastního vyjádření.
Žáci tvoří v prostorné učebně s velikými stoly, malířskými stojany a základním výtvarnickým vybavením.
Každý rok se zúčastňujeme několika výtvarných soutěží, chodíme společně na výstavy a při pěkném počasí tvoříme venku v přírodě.
Zvláště nadané studenty ve vyšších ročnících připravujeme na případné talentové zkoušky na střední a vysoké výtvarné školy. 

 Prostorová tvorba - výuka má za cíl získávat a prohlubovat znalosti, zkušenosti a dovednosti v prostorové výtvarné tvorbě. Je zaměřena především na práci s různými materiály - keramickou hlínou, dráty, textilem, modelovací hmoutou, přírodninami apod. Žáci se však učí pracovat i s jinými materiály a technikami např.: pletení z proutí a slámy, tkaní a jiné textilní techniky, práce se sádrou a odlévání do forem, výroba ručního papíru a mnoho dalších.  I ti nejmladší žáci u nás točí na hrnčířském kruhu.

Žáci se učí respektovat vlastnosti materiálů a jejich základní technické postupy s možností uvědomělého experimentování. V přípravných návrzích žáci využívají technik plošné tvorby, jak volné, realistické i technické kresby. Převáděním plošné tvorby do tvorby prostorové žáci prohlubují své prostorové myšlení.
Během roku vznikají různé kolektivní a individuální projekty, fotodokumentace, animace apod. Se svými díly se každoročně účastníme výtvarných soutěží, výstav a přehlídek.

Informaci o výši školného naleznete v odkazu DOKUMENTY.