Taneční obor

Podmínky přijetí - věk dítěte - obsah talentových zkoušek - možnosti studia

  1. Základní podmínka přijetí je věk dítěte minimálně 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ.
  2. Úspěšné absolvování přijímacího řízení, které se koná vždy první týden v červnu.

Děti ve věku od 6 do 7 let (1. tř. ZŠ) jsou přijímány do přípravných ročníků. Děti od 7 let (2. třída ZŠ) věku mohou být přijaty do vyšších ročníků podle věku a dovedností. Výuka v tanečním oboru probíhá  jednou týdně po dobu dvou vyučovacích hodin v přípravných ročnících a tří vyučovacích hodin ve vyšších ročnících. Součástí výuky pro pedagogem vybrané žáky jsou jednou týdně další dvě vyučovací hodiny Baletní soubor nebo Soubor historického tance.

V přijímacím řízení (talentové zkoušce) posuzují pedagogové pohybové vlohy dítěte, smysl pro rytmus a sociální zralost.
Výsledek přijímacího řízení je zveřejněn zpravidla v posledním týdnu měsíce června.
Vyjimečně může doplňkové přijímací řízení proběhnout ještě první týden v měsíci září. 

Studiu tance se na naší škole věnují děti, které mají nejen radost z pohybu, ale i taneční nadání a talent již od 5 let. Výuka je rozdělena na Přípravnou taneční výchovu (děti 6 a 7 let), na 1. stupeň (1. - 7. ročník) a 2. stupeň (I. - IV. ročník). Žáci se učí základům tance moderního, lidového i klasického a pravidelnou pohybovou průpravou jsou vedeni ke správnému držení těla. Obsah výuky odpovídá metodickým postupům a věku dětí. U malých jsou to hlavně písničky a říkadla vyjádřená pohybem, u větších pak lidový tanec a tanec klasický ( balet), u největších přidáváme historický tanec - období renesance nebo baroka. Všechny ročníky však mají společné - výuku pohybové průpravy, která je základem pro všechny druhy tance a všechny věkové kategorie. Pohybová průprava je současně velkým přínosem pro fyzický růst dítěte Taneční projev podporuje i hudební cítění prostřednictvím pohybových her i konkrétních tanců a vede děti k estetickému cítění svého projevu i ve vztahu k jiným odvětvím uměleckých oborů.

Samozřejmě prohlubuje u dětí smysl pro krásu tance a vede k harmonickému a výrazovému projevu pohybem.

Výuka pod odborným vedením umožňuje podle míry talentu žákům uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti a nebo žáky připravit na studium tance na konzervatoři, neboť učební osnovy jsou zpracovány s ohledem na požadavky těchto škol.

Baletní soubor - BeBalet - vyučuje BcA. Markéta Tomcová.Tanečníky do Baletního souboru nominuje ze žáků přípravných a 1. ročníků tanečního oboru. Baletní soubor je součástí výuky a je v základní ceně výuky tance.

Informaci o výši školného naleznete v odkazu DOKUMENTY.